Skip to main content

Soutěž o Nachmelené

Je to jednoduché! Stačí se originálně vyfotit s Nachmeleným, přidat fotku na tvůj instagramový profil a označit náš účet @nachmelene spolu s hashtagem #souteznachmelene.

Nachmelené soutěž instagram

Na konci soutěže vybereme celkem 10 výherců s nejoriginálnější fotkou, kteří dostanou 6 lahviček Nachmeleného!

Soutěž trvá od 1. do 31. 5. 2019. Výherce vybereme začátkem června.

Jak na to?

  1. Sleduj náš profil Nachmelené na Instagramu
  2. Vyfoť se s Nachmeleným (nebo jen lahev) a přidej fotku na svůj IG profil
  3. Označ náš profil @nachmelene a v popisku fotky nezapomeň zmínit taky hashtag #souteznachmelene

10 nejoriginálnějších fotek vyhraje Nachmelené

Gratulujeme výhercům

@VERDONA90, @RENULINEK, @JUDASOVAADELA, @MARTINCOVATEREZA, @JANI_PRAVDA, @KUBIKOVAPETULKA, @TOHLEJEMUJSVET, @KARRUCI123, @LIDUTYL, @BOZENA151

Pravidla soutěže

Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže společnosti VINIUM a.s. s názvem „Vyfoť se s Nachmeleným a vyhraj“ na území České republiky. Podmínky a pravidla soutěže mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Provozovatelem soutěže je:

VINIUM a.s.
se sídlem Hlavní 666, 691 06 Velké Pavlovice, Česká republika
IČ: 46900195, DIČ: CZ46900195 (dále jen „provozovatel“).

2. Organizátorem soutěže je provozovatel.

3. Spotřebitelská soutěž „Vyfoť se s Nachmeleným a vyhraj“ (dále jen “soutěž”)

je spotřebitelská soutěž, kterou provozovatel připravil jako benefit pro své zákazníky. Soutěž bude probíhat v termínu od 1. do 31. 5. 2019 včetně na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“).

4. Podmínky účasti a způsob registrace do soutěže:

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území ČR. Pro zařazení do soutěže a získání cen při losování je soutěžící povinen splnit následující:

1) Vyfotit se s výrobkem Nachmelené od společnosti VINIUM

2) Nahrát fotku na svůj Instagramový profil

3) Označit profil @nachmelene

4) V příspěvku zmínit hashtag #souteznachmelene

5) Sledovat Instagramový profil Nachmelené

Soutěžící, který nenaplní výše uvedené podmínky, nebude dále soutěže účasten a nemůže proto ani získat žádnou ze soutěžních cen.
Z předání cen a budou pořizovány fotografie a video záznamy, které budou následně používány k reklamním účelům společnosti VINIUM a.s. a k propagaci jejich produktu Nachmelené; účastí v soutěži s tímto účastník vyjadřuje svůj souhlas.

5. Výhry a vydání výher

Výhra v rámci soutěže:

Deset vybraných s nejoriginálnější fotkou získá 6 lahviček produktu Nachmelené. Nejoriginálnější fotky vybere v rámci Provozovatele 5členná komise.

Výherci budou losováni a vybráni na začátku měsíce června (celkem 10 výherců). Každý výherce bude kontaktován přes Instagramový profil, kde se domluví na předání výhry.

V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat a doručit mu výhru na jím uvedenou kontaktní adresu, zaniká nárok výherce na získání výhry. Provozovatel není v žádném případě odpovědný za nedoručení výher v případě změny bydliště výherce. Takto nedoručené výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním účelům provozovatele soutěže.

6. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti VINIUM a.s., jakožto správce (dále jen společnost), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. a čl. 12 až 22 nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.
Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn užít v souladu s § 81 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

7. Všeobecná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Provozovatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na provozovateli.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a obchodní zástupci provozovatele a všech spolupracujících osob dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem či obchodním zástupcem provozovatele či spolupracujících osob nebo osoba jim blízká, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Provozovatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher.
Realizace spotřebitelské soutěže podle výše uvedených podmínek se bude uskutečňovat v souladu s interním předpisem provozovatele. Jakékoli prezentace a vyhlášení ohledně spotřebitelské soutěže je oprávněn poskytovat pouze provozovatel soutěže.
Tyto pravidla soutěže vydal provozovatel jako závazný předpis pro realizaci spotřebitelské soutěže „Vyfoť se s Nachmeleným a vyhraj“. Úplná pravidla jsou k dispozici na webové adrese provozovatele www.nachmelene.cz/soutez. Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni a účastí v soutěži se je zavazují dodržovat.

18+  |  Tento výrobek obsahuje alkohol a je prodejný od 18 let.